Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mönnin Erä ry:n säännöt

 • Nimi: Mönnin Erä ry
 • Kotipaikka: Kontiolahti
 • Rekisterinumero: 106.348
 • Merkitty rekisteriin: 06.04.1971
 • Jäljennös annettu:  09.08.2021

 

 1§

 • Yhdistyksen nimi: Mönnin Erä R.y.  Kotipaikka:  Kontiolahden kunta Itä-Suomen läänissä.
 • Yhdistys on perustettu syyskuun 8. p:nä 1970 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 
 • Seuran kieli on suomi Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n sekä Joensuun Riistanhoitoyhdistyksen jäsen.  Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

 

 2§ SEURAN TARKOITUS

 •  Seuran tarkoituksena on harjoittaa
  1. järkiperäistä metsästystä;
  2. riistanhoito-  ja luonnonsuojelutoimintaa;
  3. metsästysampumaurheilua,
  4. kenneltoimintaa
  5. ja muuta eränkäyntiin liittyvää toimintaa.

  3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT

 •  Tarkoitustaan seura toteuttaa
  1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
  2. suorittamalla riistanhoitotyötä;
  3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
  4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
  5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
  6. kouluttamalla jäseniään;
  7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia,  mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
  8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa
 •  Toimintansa tukemiseksi seura hankkii kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia ja järjestää arpajaisia

 

4§ SEURAN JÄSENET

 •  Seuran nuorisojäseneksi voi seuran yleinen kokous hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella 10 - 20 v. henkilön. 
 • Jäsenanomuksessa tulee olla kunnia- tai varsinaisena jäsenenä seurassa ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.  
 • Nuorisojäsenyyden päättymisestä on seuran kokouksen tehtävä kokouspäätös sen kalenterivuoden kuluessa,  jolloin nuorisojäsen täyttää 20 vuotta.  Tällöin nuorisojäsen on erotettava tai nuorisojäsenyys voidaan jäsenen anomuksesta muuttaa kokouksen päätöksellä seuran muuksi jäsenyydeksi. 
 • Seuran koejäseneksi voi seuran yleinen kokous kirjallisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia, metsästystä harrastavia henkilöitä,  joiden tarkoituksena on varsinaiseksi jäseneksi pyrkiminen.   Jäsenanomuksessa tulee olla kunnia tai varsinaisena jäsenenä seurassa ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.  
 • Koejäsenyyttä kestää kaksi vuotta, minkä kuluttua seuran varsinaisen kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
 • Seuran varsinaiseksi jäseneksi yleinen kokous voi hyväksyä nuoriso- tai koejäsenyyden jälkeen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n sekä Joensuun Riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
 • Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,  joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenien arvo on elinikäinen.
 • Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran yleinen kokous voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön,  joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.   Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

  5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 •  Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun,   joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.  
 • Liittymismaksu on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa jäsenyyshakemuksen hyväksymisen tiedoksisaamisesta.  Kyseistä päivää lukuun ottamatta. 
 • Poikkeuksena liittymismaksuun on maanomistaja, joka omistaa vähintään 10 ha maata seuran toiminta-alueella ja vuokraa seuralle vastikkeetta omistamansa maa-alueen, voidaan hyväksyä seuran jäseneksi ilman ko. maksua.  
 • Koejäsen suorittaa talvikokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun ja toimintamaksut.  Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta, eikä oikeutta ottaa seuran metsästysalueille vieraita.  Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. 
 • Nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta, eikä oikeutta ottaa seuran metsästysalueille vieraita.  Vuosittaisen nuorisojäsenmaksun vahvistaa seuran talvikokous. Muutoin nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.
 • Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. 
 • Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

6§ SEURASTA EROAMINEN

 • Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle.  Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ SEURASTA EROTTAMINEN

 •  Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
  1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
  2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
  3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
  4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
 •  Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenellä tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
 • Erotetulla on oikeus vedota seuraan seuraavaan kokoukseen.  Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä.
 • Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
 • Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 •  Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. 
 • Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. 
 • Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.
  1. sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
  2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
  3. seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai
  4. sähköpostiviestillä tai
  5. tekstiviestillä tai
  6. seuran internetsivuilla

9§ TALVIKOKOUSASIAT

 •  Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus
  3. Hyväksytään työjärjestys
  4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
  5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
  6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
  7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilaile;
  8. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
  9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten;
  10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta, koejäsenen jäsenmaksusta ja toimintamaksuista ja nuorisojäsenen jäsenmaksusta
  11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
  12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;
  13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
  14. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa  ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
  15. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:lle ja Joensuun  Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
  16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§ KESÄKOKOUSASIAT

 • Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 • Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
 • Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle.
 • Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 • Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 • Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
 • Seuran kokousten on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 13§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 • Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
 • Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 
 • Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä nuoriso-, koe ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni.
 • Valtakirjalla ei saa äänestää. 
 • Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 • Seuran varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen voivat jäsenet osallistua johtokunnan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
  kokousta.

14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 • Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 
 • Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen talvikokousta.
 • Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15§ SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

 • Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. 
 • Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. 
 • Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä.  Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy  vuoron mukaan. 
 • Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
 • Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 
 • Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

 • Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 •  Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

 •  Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
  1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
  2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
  3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
  4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
  5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
  6. Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista; vaatii.
  7. Nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n ja Joensuun Riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
  8. Vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista;
  9. Pitää seuran jäsenluetteloa;
  10. Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
  11. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
  12. Erottaa jäsenet;
  13. Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
  14. Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
  15. Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
  16. Päättää seuran metsästysvieraikseen kutsumien henkilöiden riistakiintiöistä, sekä mahdollisesta vierasmaksusta tapauskohtaisesti etukäteen.
  17. Päättää mahdollisesta jäsenen määräaikaiseen metsästyskieltoon asettamisesta, mikäli hänen epäillään syyllistyneen metsästys- tai aserikokseen, tai rikkomukseen jota poliisi on ryhtynyt tutkimaan.
  18. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§ SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 •  Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 • Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. 
 • Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. 
 • Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo). 
 • Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteri-viranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:lle ja Joensuun Riistanhoitoyhdistykselle.

21§ MUUTA

 • Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.